1. Algemeen
Rapid Langemark hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rapid Langemark houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;  
* verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
* vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;  
* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;  
* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
* op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.  

Als Rapid Langemark zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Rapid Langemark
Hanebeekstraat 4
8920 Langemark
secretariaat.rapid.langemark@gmail.com
0475 40 44 76

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Rapid Langemark verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Rapid Langemark. (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
* Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail  
* Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : Rijksregisternummer  
* Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit  
* Medisch geschiktheidsattest om wedstrijden van basket.vlaanderen te kunnen spelen 
 
4. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door door bestuursleden van de vereniging

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
* het verzorgen van de website;  
* administratieve tool voor opslag persoonsgegevens versturen nieuwsbrieven en uitnodigingen  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn
Rapid Langemark bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Rapid Langemark verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar nadat de persoon de club verlaten heeft tenzij Rapid Langemark van deze persoon een schriftelijke toestemming heeft dat we zijn/haar gegevens langer mogen bewaren.

8. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
* Alle personen die namens Rapid Langemark van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;  
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

9. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring
Rapid Langemark kan de privacyverklaring steeds wijzigen.